Logo Miasta i Gminy Mrocza

Zawarcie umowy na realizację zadania pn. "Budowa placu zabaw na działkach ewidencyjnych nr 414/2 i 414/3 w Mroczy"

W wyniku pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Gmina Mrocza uzyskała dofinansowanie w wysokości 55 803,00 zł na realizacje zadania pn. „Budowa placu zabaw na działkach ewidencyjnych nr 414/2 i 414/3 w Mroczy”.

Dnia 28 marca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu  Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Jarosław Okonek przy kontrasygnacie  Skarbnik Miasta i i Gminy Mrocza - Edyty Deja podpisał umowę o przyznanie pomocy na realizację przedmiotowej operacji, która zakłada powstanie nowej ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej tj. placu zabaw w miejscowości  Mrocza. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentował Wicemarszałek - Dariusz Kurzawa.

Plac zabaw będzie się składał z dwóch stref zabaw dla dzieci, w jednej strefie zaprojektowano urządzenie w postaci zestawu sprawnościowego. W drugiej strefie zaprojektowano kilka urządzeń zabawowych: zestaw zabawowy,  huśtawkę podwójną wahadłową, huśtawkę ważkę i karuzelę tarczową.

Zestaw sprawnościowy w formie toru przeszkód, składać się będzie mi.in: ze zjeżdżalni, drabinki wejściowej, ścianki wspinaczkowej, moduł linowego, pomostu „grzybki”, itp.

Dodatkowo zamontowane zostaną elementy małej architektury: śmietnik i tablica z regulaminem. Nawierzchnię terenu placu zabaw stanowić będzie istniejąca nawierzchnia bezpieczna oraz nawierzchnia piaskowa, które zostaną uzupełnione i oczyszczone. Całość jest ogrodzona i stanowić będzie strefę bezpieczną, przystosowaną do potrzeb dzieci.                                                                Zaplanowano również promocję operacji poprzez oznaczenie inwestycji tablicą informacyjną o realizacji przedsięwzięcia w ramach LSR i udziale LGD oraz  PROW 2014-2020.

Wartość zadania określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosiła  87 700,00 zł.

Na realizację inwestycji zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego. W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły dwie oferty, z czego najniższa na kwotę 106 358,10 zł. Pomimo przekroczenia zaplanowanego na ten cel budżetu, władze Gminy Mrocza podjęły decyzje o ich zwiększeniu i podpisaniu umowy z wykonawcą, którym została firma Happy s.c. R. Kołacki, Ł. Cyran, A. Czyran Dys, z siedzibą przy ul. Ogrodowa 31, 21-003 Ciecierzyn.

Termin realizacji zadania wyznaczono na kwiecień 2024  roku.

Materiał: Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Autor nie wyraża zgody na komentowanie artykułu.

Galeria zdjęć

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności