Logo Miasta i Gminy Mrocza
Powróć do: Inwestycje

Fundusz dróg samorządowych

 Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w MroczyW wyniku realizacji zadania całkowitej przebudowie uległa organizacja ruchu w tej części miasta. Modyfikacji uległy wjazdy na skrzyżowanie, z każdego kierunku znajdują się wyspy rozdzielające ruch pojazdów. Remontowi nawierzchni poddawana była warstwa z betonu asfaltowego. Wymianie uległa nawierzchnia na chodnikach i zjazdach. Przebudowywana była również infrastruktura oświetleniowa, część infrastruktury telekomunikacyjne oraz odwodnienia drogi.
Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Pomoc środków FDS w wysokości 1 000 905 zł przyznana została na cały zakres prac drogowych oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego. Umowa o dofinansowanie nr 14G/1/2020/FDS została podpisana w  dniu 06.07.2020r.
Odbiór koncowy inwestycji odbył się w lipcu br.

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 26.06.2020r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy miało miejsce podpisanie umowy z Wykonawcą zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy”.
Wykonawca prac, Zakład Usług Komunalnych Juliusz Roman Pilarski s.c., ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło n/Notecią, został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z podpisaną umową kwota wykonania zadania wynosi 1.952.610,56 zł. Rozbudowa skrzyżowania zakończy się do dnia 09.04.2021r.
Po realizacji inwestycji skrzyżowanie przyjmie formę „małego ronda”. Rondo o średnicy 10 m wraz z pierścieniem szerokości 3,0 m będzie dawało możliwość przejazdu pojazdom wielkogabarytowym.
Całkowitej przebudowie ulegną wloty na nowe skrzyżowanie z wszystkich ulic, co znacznie poprawi poziom bezpieczeństwa użytkowników. Przewiduje się rozebranie całej nawierzchni i ułożenie nowej dostosowanej do projektowanej geometrii.
Na wlotach z każdego kierunku przewidziano wyspy rozdzielające ruch pojazdów. Na wlocie z ul. 5-go Stycznia dodatkowo zaprojektowano wyspę, która umożliwi przejazd pojazdów w ul. Łobżenicką z pominięciem ronda.
Przejścia dla pieszych przewiduje się na wlotach z ulic: Łobżenicka, Łabędzkiego. Natomiast na wlocie z ul. 5-go Stycznia nie przewiduje się przejścia dla pieszych, na wlocie z Placu Wolności będzie odsunięte.
Zostanie zmieniony układ drogowy na Placu Wolności. Zlikwidowany będzie wlot na ul. Łabędzkiego, a droga zostanie włączona nowym połączeniem w główny przebieg ulicy.
Remont nawierzchni polegać będzie na sfrezowaniu górnej warstwy nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4 cm, ułożenie warstwy profilowej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.
Wymieniona zostanie nawierzchnia na chodnikach i zjazdach.
Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Pomoc w wysokości 50 % wartości zadania została przyznana na wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz cały zakres prac drogowych.

 

 

  Rozbudowa drogi gminnej nr 090732C(km 0+000,00 do km 0+352,76) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej nr 090170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy.


Ulica Łąkowa (droga gminna nr 090170C),  rozbudową objęto teren od skrzyżowania z ul. T. Kościuszki aż za skrzyżowanie prowadzące do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach rozbudowy ul. Łąkowej wybudowano parkingów na pojazdy osobowe -17 miejsc postojowych (w tym 2 stanowiska dla pojazdu osoby niepełnosprawnej).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ulica Zielona  (droga gminna nr 090732C) rozbudową objęto teren od skrzyżowania z ul. Bocianowo, do skrzyżowaniu z ul. Łąkową. Na całej długości powstała jezdnia o szerokości 5,0m. Od km 0+195 do ul. Łąkowej powstał chodnik po stronie zachodniej ulicy. Na dalszej długości ulica  funkcjonuje jako pieszojezdnia.      
W ramach zadania wykonano następujący zakres prac:
Przebudowa ul. Łąkowa  objęła odcinek o długości 352,76 mb – 4 000 m2 nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 664 m2 chodników i zjazdów, 738 m2 parkingu.
Przebudowa ul. Zielona objęła odcinek o długości 283,50 mb  – 1 906 m2 nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej, 359 m2 chodników i zjazdów.
Okres realizacji inwestycji to: od 24.12.2019r. do 14.09.2020r.
Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Pomoc w wysokości 849 785,00 zł została przyznana na wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz cały zakres prac drogowych, z wyłączeniem budowy parkingu na ul. Łąkowej (koszty budowy parkingów są zgodnie z założeniami Funduszu kosztem niekwalifikowanym) .
Całkowity koszt inwestycji  wyniósł 1 728 071,41zł, z czego 849 785,00 zł to środki z Funduszu Dróg Samorządowych, a 695 279,63 zł to środki własne Gminy Mrocza.

 

 

 

  Rozbudowa drogi gminnej nr 0907296C(km 0+000,00 do km 0+159,60) - ul. Wodnej w Mroczy.

Przebudowa objęła odcinek o długości 159,60 mb. Szerokość jezdni na całej długości wynosi 6,5 m, powstały miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5,0 m, zjazdy do posesji o szerokości 4,0 – 4,5 m oraz chodniki 2,0-3,0m. W ramach zadania wykonano będzie 1097 m2 nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 482 m2 chodników i zjazdów, 498 m2 miejsc postojowych zlokalizowanych w pasie drogi bezpośrednio przylegających do rozbudowywanej ulicy Wodnej.
Okres realizacji inwestycji to: od 24.12.2019r. do 28.08.2020r.
Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 647 060,63 zł, z czego 355 883,00 zł to środki z Funduszu Dróg Samorządowych, a 291 177,63 zł to środki własne Gminy Mrocza.

  Przebudowa drogi gminnej 090727C - ul. Śluzowej (km 0+009,40 do km 0+170,80) w Mroczy


Przebudowa objęła odcinek o długości 161,40 mb. W ramach zadania wykonano 702 m2 nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego; 116 m2 chodników i zjazdów; 292 m2 pobocza utwardzonego w formie opaski. ZW ramach zadania wykonano wymianę krawężników, nawierzchni chodników i zjazdów.
Okres realizacji inwestycji to: od 24.12.2019r. do 27.04.2020r.
Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 162 096,80 zł, z czego 89 153,00 zł to środki z Funduszu Dróg Samorządowych, a 72 943,80 zł to środki własne Gminy Mrocza.

 

 

 

 Przebudowa drogi gminnej nr 090106C (km 0+008,50 do km 1+026,50) w Wielu - Gmina Mrocza.


 

Przebudowa drogi gminnej nr 090106C (km 0+008,50 do km 1+026,50) w Wielu - Gmina Mrocza. Przebudowa objęła odcinek o długości 1 018 mb i szerokości 5,0 m. W ramach inwestycji wykonano lewostronnego poszerzenia istniejącej brukowej jezdni do szerokości 5,0 m i pobocza nieutwardzonego o szerokości 1.0 m. Na całej długości wyremontowano istniejące wjazdy oraz przepusty. Wykonano wjazdy o szerokości – 4,5 m. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych: jezdnia – beton asfaltowy 5 152 m2; zjazdy do posesji 954 m2; przepusty – 290 mb.
Okres realizacji inwestycji to: od 13.01.2020r. do 26.06.2020r.
Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 821 212,31 zł, z czego 451 666,00 zł to środki z Funduszu Dróg Samorządowych, a 369 546,31 zł to środki własne Gminy Mrocza.

 

 

  „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 090125C od km 0+574,45 do km 1+562,57 w miejscowości Samsieczynek”.


 

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 090125C od km 0+574,45 do km 1+562,57 w miejscowości Samsieczynek. Przebudowany został odcinek o dł 988,12 m drogi gminnej nr 090125C relacji Samsieczynek – Suchary. Na wskazanym odcinku uzupełniono i wyrównano podbudowę, na której została ułożona warstwa wyrównująca oraz warstwa ścieralna asfaltu. Każdy zjazd otrzymał kamienną podbudowę, na której ułożono masę asfaltową. Usunięto wzdłuż odcinka drogi zakrzaczenia i odrosty oraz odbudowano i wyrównano pobocza. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp. K. Wartość całej inwestycji to 487 634,48 zł  z czego 55% stanowiły środki z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

 
 Przebudowa ulicy Nakielskiej w Mroczy


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakończone realizacje inwestycji pn. "Przebudowa ul. Nakielksiej w Mroczy". W wyniku realizacji zadania przebudowany został odcinek drogi o długości 934m. Poza ułożeniem warstwy ścieralnej na całej długości drogi przebudowano chodniki. Wybudowana została również ścieżka rowerowa, zatoki postojowe oraz trzy przejścia oświetlanych za pomocą lamp zasilanych fotowoltaicznie. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Mrocza uzyskała, w ramach ogłoszonego przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy konkursu „Program Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, dofinansowanie w wysokości 713 627,00 zł.
Prace budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO Tomasz Koczyński, ul. Transportowa 12, 89-500 Tuchola. Wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzymał zapłatę w wysokości 1 497 560,21 zł.
Koszt sprawowania nadzoru inwestorskiego wyniósł 18 000,00 zł.
Poprzez realizację inwestycji podniesiono bezpieczeństwo pieszych dzięki dodatkowemu oświetleniu oraz montażowi elementów sygnalizujących przejście dla pieszych.
Odbiór końcowy inwestycji miał miejsce w dniu 7 października 2019r.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobiegają końca prace budowlane polegające na przebudowie ulicy Nakielskiej w Mroczy. W chwili obecnej wykonywane są roboty wykończeniowe związane z budową ścieżki rowerowej oraz ułożeniu warstwy ścieralnej z masy bitumicznej. Do końca realizacji inwestycji zamontowane zostaną bariery ochronne, zostanie wykonane oznakowanie pionowe oraz poziome.
Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 713 627,00 zł stanowiącej 47,68% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Umowa o dofinansowanie została podpisana w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy w dniu 8 lipca 2019r.
Prace, których zakończenie planowane jest w dniu 29 września 2019r., wykonuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO Tomasz Koczyński, ul. Transportowa 12, 89-500 Tuchola. Wykonawca na wykonanie przedmiotu zamówienia zadeklarował kwotę 1.497.560,21 zł.
W wyniku realizacji inwestycji przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 934m. Poza ułożeniem warstwy ścieralnej przebudowie ulegną chodniki. Wybudowana zostanie ścieżka rowerowa, zatoki postojowe. Trzy przejścia dla pieszych w obrębie przebudowywanej ulicy zostaną oświetlone za pomocą lamp zasilanych fotowoltaicznie.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 23.04.2019r. miało miejsce przekazanie placu budowy Wykonawcy zadania polegającego na przebudowie ulicy Nakielskiej.
W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, mającego na celu wyłonienie wykonawcy zadania, złożono 5 ofert. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowiła cena (60%) oraz deklarowany okres gwarancji (40%). Spośród złożonych ofert najkorzystniejsza okazała się oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO Tomasz Koczyński, ul. Transportowa 12, 89-500 Tuchola. Wykonawca na wykonanie przedmiotu zamówienia zadeklarował kwotę 1.497.560,21 zł.
Gmina Mrocza, w wyniku ogłoszonego przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy konkursu w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, uzyskała dla inwestycji dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zadania.
W chwili obecnej ulica Nakielska na całej długości jest utwardzona, posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego. Po obu stronach znajdują się chodniki z kostki betonowej. Wszystkie zjazdy na posesje są utwardzone również z kostki betonowej.
Ulica posiada pochylenie poprzeczne daszkowe. W wielu miejscach nie jest ono normatywne. Nawierzchnia odwadniana jest przez istniejącą kanalizację deszczową. Odcinek objęty przebudową jest w złym stanie technicznym ze względu na długi okres eksploatacji. Posiada ślady remontów cząstkowych.           
W ramach inwestycji zostaną wykonane między innymi prace polegające na ułożeniu warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni, przebudowie chodników, budowie ścieżki rowerowej w granicach pasa drogowego, budowie zatok postojowych w granicach pasa drogowego, oświetleniu trzech przejść dla pieszych poprzez ustawienie lamp zasilanych fotowoltaicznie na słupach stalowych koloru czarnego oraz punktowych elementów LED z obu stron przejścia dla pieszych.
Planowany termin zakończenia prac budowlanych planowane jest do dnia 29 września 2019r.

 

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Mrocza w roku 2017 opracowała dokumentację techniczną obejmującą przebudowę ulicy Nakielskiej w Mroczy na odcinku o długości 934m. W dniu 15.09.2017r. uzyskaliśmy zgodę Starosty Nakielskiego na realizację zadania.
Przedmiotowy odcinek jezdni, w wyniku wybudowania obwodnicy miasta Mrocza oraz wprowadzenie ograniczenia w tonażu poruszających się pojazdów przez centrum miasta,  stanowi główny ciąg komunikacyjny dla tranzytu zmierzającego w kierunku gminy Nakło oraz innych miejscowości gminy Mrocza. Stąd władze Gminy Mrocza podjęły decyzję o konieczności przebudowy przedmiotowego odcinka. W dniu 13.09.2018r. do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do końca 2018r.
W chwili obecnej ulica Nakielska na całej długości jest utwardzona, posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego. Po obu stronach znajdują się chodniki z kostki betonowej. Wszystkie zjazdy na posesje są utwardzone również z kostki betonowej.
Ulica posiada pochylenie poprzeczne daszkowe. W wielu miejscach nie jest ono normatywne. Nawierzchnia odwadniana jest przez istniejącą kanalizację deszczową. Odcinek objęty przebudową jest w złym stanie technicznym ze względu na długi okres eksploatacji. Posiada ślady remontów cząstkowych.           
W ramach inwestycji zostaną wykonane między innymi prace polegające na ułożeniu warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni, przebudowie chodników, budowie ścieżki rowerowej w granicach pasa drogowego, budowie zatok postojowych w granicach pasa drogowego, oświetleniu trzech przejść dla pieszych poprzez ustawienie lamp zasilanych fotowoltaicznie na słupach stalowych koloru czarnego oraz punktowych elementów LED z obu stron przejścia dla pieszych. W przypadku uzyskania dofinansowania przeprowadzenie prac budowlanych planowane jest w roku 2019.