Logo Miasta i Gminy Mrocza
Powróć do: Polski Ład

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I


 

Gmina Mrocza w dniu 13.08.2021r. złożyła  wniosek o dofinansowanie zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap I” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – programu, który ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 9 500 000,00 zł. Przewidywany, procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji zadania wynosi 5%.
Rozbudowa oczyszczalni  ma na celu podniesienie jakości oczyszczonych ścieków wprowadzanych do rzeki Rokitki, a także wpłynąć na zmianę komfortu użytkowania obiektu, który od 15 lat nie był poddawany pracom modernizacji.  Kompleksowa rozbudowa obiektu wpłynie na funkcjonalność oczyszczalni oraz zapewni efektywność oczyszczania i parametry jakościowe ścieków oczyszczonych zgodne z wymaganiami przepisów prawa, przy jednoczesnym zminimalizowaniu negatywnego oddziaływania obiektu na środowisko.
Rozbudowa obiektu będzie realizowana w formie „zaprojektuj i wybuduj”.
Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi po wyłonieniu Wykonawcy w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji.

Gmina Mrocza w dniu 11.08.2022 ogłosiła postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap I”. W postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Korzystniejsza oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia wyniosła 18.412.477,89 zł, natomiast kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania wynosiła 10.000.000,00 zł. 
Wzrost cen w sektorze budowlanym zmusił władze Gminy Mrocza do podjęcia decyzji o ograniczeniu zakresu przedmiotowej inwestycji. 
W związku z powyższym ograniczono zakresu I etapu zadania pozwalającego na wykonanie w pierwszej kolejności prac najważniejszych - istotnie poprawiających funkcjonowanie oczyszczalni. 
Stosowny wniosek korygujący zakres został złożony w formule przyjętej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Po otrzymaniu nowej promesy wstępnej przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp), RI.271.3.4.2023 z dnia 25.04.2023 r. 
W postępowaniu wpłynęły 3 oferty spośród których wybrano ofertę Wykonawcy WUPRINŻ S.A., ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań spełniającą wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ. Firma uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ, w związku z czym w dniu 30 czerwca 2023r. miało miejsce podpisanie umowy nr RO.272.3.2023 na kwotę 9 995 671,07 zł brutto.