Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Straż Miejska

Ochrona danych osobowych

    Straż Miejska w Mroczy infprmuje, że zgodnie z art 10a ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2018r. poz. 928, ze zm.) Komendant Straży Miejskiej jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu, rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności o których mowa a art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Adninistrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani Małgorzata Kollas.

Zastępcą Inspektora Ochrony Danych w Straży Miejskiej w Mroczy jest Pan Marek Puś.

Z inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email: iodstrazmiejska@umig.mrocza.pl

 

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019 poz. 125) informuję, że:

Adninistratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Mroczy z siedzibą przy ul. Plac 1 Maja 20.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iodstrazmiejska@umig.mrocza.pl, telefon: 533 229 001.
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego zgodnie z ustawowymi zadaniami Straży Miejskiej określonymi m.in. w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2018r. poz. 928 ze zm.). Na mocy art. 10a ustawy o strażach gminnych straż w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane, z wyłączeniem danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane w wyniku: wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

Przysługuje Państwu prawo do:

  • wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (00-193) skargi w przypadku naruszenia Państwa praw w wyniku przetwarzania Państwa danych osobowych. Pozostałe dane kontaktowe: kancelaria@uodo.gov.pl, fax: 22 531 03 01, infolinia: 606 950 000 czynna w dni robocze: 10.00 - 13.00.
  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

             Zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orza uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1 informujemy, iż:

1.      Współadministratorami danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego są Burmistrz Miasta i Gmina Mrocza oraz Komendant Straży Miejskiej w Mroczy – punkt kontaktowy: ul. Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza, adres e-mail: strazmiejska@umig.mrocza.pl, numer telefonu: 52 386 74 15.

2.      W Gminie Mrocza powołany został Inspektor Ochrony Danych - adres e-mail: iod@umig.mrocza.pl;

3.      W Straży Miejskiej w Mroczy powołany został Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: adres e-mail: iodstrazmiejska@umig.mrocza.pl, telefon: 533 229 001.

4.      Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, ochrony mienia gminy, utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych, ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, a także zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

5.      Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż  30 dni od nagrania. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6.      Podstawą prawną przetwarzania wizerunku osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c ww. Rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 10 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

7.      Dane osobowe mogą być przekazane  osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostepu do nagrań.

8.       Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

·         żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

·         wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa skargi w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.