Logo Miasta i Gminy Mrocza
Powróć do: Wsparcie rodzin

Asystent Rodziny

Ustawa powstała dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności; dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci; w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami.

Ponadto ustawa określa:
- zasady i formy wspierania rodziny przezywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w usamodzielnianiu jej pełnoletnich wychowanków,
- zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
- zadania w zakresie postępowania adopcyjnego.

  W ramach pracy z rodzinami realizowany jest plan pracy z rodziną,  w którym prowadzone są następujące formy działania:
- pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego,
- pomoc w poprawie sytuacji bytowej,
- pomoc w załatwianiu świadczeń socjalnych i rodzinnych,
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
- pomoc w rozwoju poziomu umiejętności wychowawczych,
- rozwój umiejętności zawodowych,
- wsparcie w zakresie aktywności społecznej poszczególnych członków rodziny,
- rozwój umiejętności psychomotorycznych dzieci,
- poprawienie stosunków panujących w rodzinie,
- poradnictwo specjalistyczne,
- terapie i mediacje psychologów oraz socjoterapeutów,
- działania interwencyjne i zaradcze w sytuacjach zagrożenia bezpośredniego.

 W celu przeciwdziałania trudnościom związanych z opieką i wychowaniem dzieci, a także ze sprawami życia codziennego zasadna jest dalsza praca z rodzinami. Rodziny uzyskujące dotychczasowe wsparcie stopniowo a zarazem skutecznie podnoszą poziom swoich umiejętności wychowawczych, zawodowych oraz życiowych.

 


Podstawa Prawna:

Ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2022 poz. 447 ze zm.).

 


Kontakt:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy ul. Łąkowa 7

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-15

tel. 52 385-63-55 lub 531 622 424
e-mail: mgops@mgops.mrocza.pl