Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Pomoc społeczna

Formy pomocy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje pomoc w formie świadczeń:

1. Pieniężnych:

- zasiłek stały 
Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.
Zasiłek stały ustala się w wysokości:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (776,00 zł) a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719,00 zł miesięcznie,
- w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie (600,00 zł), a dochodem na osobę w rodzinie.
Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

zasiłek okresowy

Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Zasiłek okresowy ustala się:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
- w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50% różnicy między: 
- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby; 
- kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

- zasiłek celowy
Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Osobom bezdomnym i innym osobom nieposiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 
Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. w takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną 
Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. w takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

                                                                                  

 - specjalny zasiłek celowy 
Jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

 - zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
Pomoc w celu ekonomicznego usamodzielnienia udzielana jest osobie lub rodzinie przez gminę, w formie pieniężnej lub rzeczowej. Pomoc w formie pieniężnej w celu ekonomicznego usamodzielnienia może być przyznana w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nieoprocentowanej pożyczki. Pomoc w formie rzeczowej w celu ekonomicznego usamodzielnienia następuje przez udostępnienie maszyn i narzędzi pracy stwarzających możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających pracę niepełnosprawnym.  
Warunki udzielenia i spłaty pożyczki oraz jej zabezpieczenie określa się w umowie z gminą. Pożyczka może być umorzona w całości lub w części, jeżeli przyczyni się to do szybszego osiągnięcia celów pomocy społecznej.
Podstawą odmowy przyznania albo ograniczenia rozmiarów pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie może być uchylanie się przez osobę lub rodzinę ubiegającą się o pomoc od podjęcia odpowiedniej pracy w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu albo poddanie się przeszkoleniu zawodowemu. Pomoc w celu ekonomicznego usamodzielnienia się nie przysługuje jeżeli osoba lub rodzina ubiegająca się otrzymała już pomoc na ten cel z innego źródła.

2. Niepieniężnych:

- praca socjalna,
- bilet kredytowany
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
- sprawienie pogrzebu, 
- poradnictwo specjalistyczne,
- interwencja kryzysowa,
- schronienie,
- posiłek,
- niezbędne ubranie,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (SUO) dla dzieci w miejscu zamieszkania,
- kierowanie do Domu Pomocy Społecznej - osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Osobę, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba, że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.(patrz art. 54 ust. 2).

I. Karta procedury zadania dot. prowadzenia postępowania w sprawie wniosku  o świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
1. Złożenie wniosku w MGOPS Mrocza, ul. Łąkowa 7
2. Wymagane dokumenty:
 -pisemny wniosek osoby ubiegającej się o w/wym. świadczenie
 -zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe
 -decyzja ZUS lub KRUS o przyznaniu renty, emerytury lub odcinek od renty, emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
 -zaświadczenie  o konieczności  objęcia pomocą usługową wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu, a w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę
3. Nazwa komórki organizacyjnej załatwiającej sprawę:
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łąkowa 7, Mrocza
-sekcja pomocy środowiskowej, pokój nr 0.2., 0.3., 0.4. tel.52 3856355
4. Sposób załatwienia sprawy:
-przyjęcie wniosku o świadczenia z pomocy społecznej
-przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w terminie do 14 dni roboczych od złożenia wniosku
-wydanie decyzji administracyjnej na piśmie
5. Termin załatwienia sprawy do 30 dni od złożenia wniosku
6. Podstawa prawna:
-Art. 50, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz art 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego.
7. Tryb odwoławczy:
-od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 za pośrednictwem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
8. Informacje o adresatach, których dotyczy rozstrzygnięcie:
-decyzję otrzymuje wnioskodawca
9. Pozostałe informacje
-zgodnie z art. 50 ust.1 ustawy o pomocy społecznej osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych
-zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić
- usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
-rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.06.2020 r., (która weszła w życie dnia 22.07.2020 r.) NR XXII/179/2020 (Dz.U. Woj. Kuj.- Pom. z dnia 07.07.2020 r., poz. 3530) zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Mroczy Nr XIII/122/2019 z dnia 22.11.2019 r., ustalony jest koszt jednej godziny (60 minut) usług opiekuńczych świadczonych przez MGOPS w Mroczy  w wysokości 1,7% najniższej emerytury ogłaszanej w Monitorze Polskim w formie komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez MGOPS w Mroczy ustala się w wysokości 6% najniższej emerytury ogłaszanej w Monitorze Polskim w formie komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej i dochodu osoby lub na osobę w rodzinie ubiegającej się o tę formę pomocy.

 Poniżej przedstawiamy tabele dotyczące odpłatności za 1 godzinę usługi uwzględniając jednocześnie dochód osoby w rodzinie oraz osoby samotnie gospodarującej

 

KOSZT USŁUGI ZA  1 GODZINĘ – 22,76 zł

     

  Procentowe kryterium   dochodowe Dochód osoby w rodzinie 600,00 zł Wysokość  odpłatności za 1 godzinę usługi   (% z 22,76 zł)
Do 100% i 100%    Do 600,00 zł  nieodpłatnie 
Powyżej 100% do 150%   Od 600,01 zł do 900,00 zł   15% tj. 3,42 zł
Powyżej 150% do 200%   Od 900,01 zł do 1 200,00 zł   20% tj. 4,56 zł
  Powyżej 200% do 250% Od 1 200,01 zł do 1 500,00 zł   25% tj. 5,69 zł
Powyżej 250% do 300%   Od 1 500,01 zł do 1 800,00 zł   35% tj. 7,97 zł
Powyżej 300% do 400%   Od 1 800,01 zł do 2 400,00 zł 50% tj. 11,38zł
Powyżej 400% do 500% Od 2 400,01 zł do 3 000,00 zł  75% tj. 17,07 zł
Powyżej 500%        Od 3 000,01 zł 100% tj. 22,76 zł

 

Procentowe kryterium dochodowe     Dochód osoby samotnie  gospodarującej 776,00 zł Wysokość odpłatności za 1 godzinę usługi (% z 22,76 zł)
     Do 100% i 100%     Do 776,00 zł   nieodpłatnie 
Powyżej 100% do 150%   Od 776,01 zł do 1 164,00 zł   5% tj. 1,14 zł
Powyżej 150% do 200%   Od 1 164,01 zł do 1 552,00 zł   10% tj. 2,28zł
Powyżej 200% do 250% Od 1 552,01 zł do 1 940,00 zł 15% tj. 3,42 zł
Powyżej 250% do 300%   Od 1 940,01 zł do 2 328,00 zł  25% tj. 5,69 zł
Powyżej 300% do 400% Od 2 328,01 zł do 3 104,00 zł 35% tj. 7,97 zł
Powyżej 400% do 500%   Od 3 104,01 z do 3 880,00 zł  50% tj. 11,38 zł
  Powyżej 500%     Od 3 880,01 zł 100% tj. 22,76 zł

II. Realizacja usług opiekuńczych
 1) Zakres świadczonych usług opiekuńczych u osób samotnych winny zapewnić:
 - pomoc w czynnościach dnia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu, jedzeniu, myciu i kąpaniu,
 - zakup i dostarczenie artykułów spożywczych i innych niezbędnych w gospodarstwie domowym,
 - przyrządzanie posiłków z zachowaniem zalecanej przez lekarza diety lub dostarczenie jednego gorącego posiłku,
 - przygotowanie produktów lub posiłków na pozostałą część dnia, w której osoba zostaje sama i właściwe ich przechowywanie,
 - wykonywanie czynności związanych z utrzymywaniem higieny pomieszczeń użytkowych zajmowanych przez osobę objętą usługami,
 - utrzymywanie w czystości bielizny pościelowej i osobistej oraz jej pranie,
 - palenie w piecu, przynoszenie opału,
 - zapewnienie kontaktu lub pośredniczenie w kontakcie z różnymi instytucjami, w tym z lekarzem rodzinnym,
 - w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem,
 - zapewnienie innych rozeznanych potrzeb, wyłączeniem usług polegających na pracach na wysokościach.
 2) Zakres świadczonych usług opiekuńczych u osób mieszkających wspólnie z rodziną winny zapewnić:
 - przyrządzanie posiłków z zachowaniem zalecanej przez lekarza diety lub dostarczenie jednego gorącego posiłku,
 - pomoc w czynnościach dnia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu, jedzeniu, myciu i kąpaniu,
 - utrzymywanie w czystości i porządku pomieszczenia, w którym przebywa osoba korzystająca z usług opiekuńczych,
 - palenie w piecu  w pomieszczeniu, w którym przebywa osoba korzystająca z usług opiekuńczych,
 - bezpośredni kontakt z lekarzem rodzinnym lub placówką opieki zdrowotnej w nagłych przypadkach.
 3) Usługi pielęgnacyjne, winny w szczególności zapewnić:
 - wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem w czystości pomieszczeń, w którym osoba objęta usługami przebywa, w przypadku zamieszkiwania z rodziną, utrzymywanie w czystości pomieszczenia zajmowanego przez ta osobę,
 - pielęgnację, w tym w szczególności w czasie choroby, a także stosowanie innych środków zaleconych przez lekarza, a dozwolonych przepisami prawa oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych,
 - utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzem rodzinnym, zamawianie wizyt lekarskich, w tym u lekarzy specjalistów, w przypadkach tego wymagających.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.