Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Mrocza znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania.


Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
-  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
-  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z zakupem w szczególności: podręczników, słowników i literatury fachowej ( specjalistycznej ), programów edukacyjnych, materiałów, przyborów i sprzętu,
-  całkowitego lub częściowego pokrywania kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w zakresie: dojazdu do szkoły, zakwaterowania, wyżywienia w stołówce szkolnej lub studenckiej, opłat stałych uiszczanych na rzecz szkół (czesne ),
-  świadczenia pieniężnego, jeżeli nie ma możliwości lub celu zastosowania powyższych form.

 Komu przysługuje:
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym nie może przekroczyć kwoty kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej.
O przyznanie stypendium może ubiegać się:
- uczeń szkoły publicznej lub niepublicznej (szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej),
- słuchacz publicznego lub niepublicznego kolegium nauczycielskiego,
- słuchacz nauczycielskiego kolegium języków obcych,
- słuchacz kolegium pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
- wychowanek publicznego lub niepublicznego ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami mogą złożyć:
 - rodzic/opiekun prawny ucznia,
 - pełnoletni uczeń,
 - dyrektora szkoły,

Wymagane dokumenty:
- zaświadczenia/ oświadczenie o dochodach uzyskiwanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (sierpień) - zaświadczenie/ oświadczenie z zakładu pracy o uzyskanym dochodzie netto, - zaświadczenie/oświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskanego na podstawie zlecenia, umowy o dzieło itp., - osoby posiadające świadczenia rentowe lub emerytalne (kopie decyzji ) - zaświadczenie/oświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej, - osoby posiadające świadczenia z Urzędu pracy zaświadczenie / oświadczenie o wysokości otrzymanego zasiłku (netto), - osoby prowadzące własną działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dochodzie za poprzedni rok kalendarzowy oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego na jakich zasadach jest prowadzona działalność gospodarcza, - osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym - oświadczenie o dochodzie (netto) pod odpowiedzialnością karną, dowód opłacenia składki ZUS oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego na jakich zasadach jest prowadzona działalność gospodarczą, - osoby otrzymujące świadczenia z Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy (zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego zasiłek okresowy, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie, fundusz alimentacyjny – oświadczenie/ zaświadczenie lub kopia aktualnej decyzji), - osoby korzystające z dodatku mieszkaniowego i energetycznego (oświadczenie/kopia decyzji ), - osoby posiadające gospodarstwo rolne (zaświadczenie z gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych), - osoby otrzymujące alimenty (kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów), - w przypadku rodziny niepełnej kopię sądowego wyroku o rozwód lub akt zgonu współmałżonka, - oświadczenia pod odpowiedzialnością karną rodziców o wysokości uzyskiwanych z prac dorywczych, - w przypadku utraty dochodu: dokument określający utraty dochodu np.: świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.