Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Aktywni-szansa na rozwój i pracę 2017-2018

 

14 maj 2018 rok

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy jako realizator z ramienia Gminy Mrocza projektu partnerskiego (Powiat Nakielski, Gmina Mrocza, PTE oddział Bydgoszcz) w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne 9 pt:"Aktywni szansa na rozwój i pracę -wdrożenie Programu Aktywności Lokalnej dla osób niepelnosprawnych na terenie gmin Mrocza i Sadki" zaprasza na Piknik Rodzinny dnia 19 maja 2018 roku o godzinie 14.

 

 

 

19.12.2017r.

 

Rusza II nabór uczestników do projektu pn.: „Aktywni – szansa na rozwój i pracę – wdrożenie Programu Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych na terenie gmin Mrocza i Sadki”

 

 

Projekt zakłada wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej na terenie gminy Mrocza i Sadki. W ramach projektu przewidziano kompleksowe działania aktywnej integracji obejmujące instrumenty aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej, w tym:

 1. wsparcie motywacyjne realizowane m.in. w formie spotkań w grupie samopomocy i wsparcie animatora lokalnego,
 2. wyjazdowe warsztaty aktywizacyjne,
 3. wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej,
 4. aktywizację poprzez udział w kulturze oraz treningu umiejętności życiowych,
 5. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
 6. kursy i szkolenia zawodowe oraz warsztaty językowe i z zakresu kompetencji ICT,
 7. wsparcie terapeutyczne w tym socjoterapię i konsultacje z psychologiem,
 8. turnusy rehabilitacyjne.

Uczestnicy projektu otrzymają indywidualnie dopasowaną ofertę wsparcia opracowaną na podstawie diagnozy. Każdy uczestnik w ramach udziału w projekcie przejdzie Indywidualną Ścieżkę Reintegracji, realizowaną w celu przywróceniu do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego.

 

Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Do udziału zapraszamy mieszkańców Gmin Mrocza i Sadki, którzy spełniają łącznie poniższe kryteria:

 • są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku produkcyjnym (15-64 lata),
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Kryteria premiujące, za które przyznawane będą dodatkowe punkty podczas rekrutacji to:

 • korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej, 
 • posiadanie statusu osoby poszukującej pracy lub nieaktywnej zawodowo,
 • posiadanie statusu osoby bezrobotnej (wyłącznie III profil),
 • bycie kobietą,
 • korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ),
 • zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu więcej niż jednej przesłanki.

 

Weryfikacja spełnienia powyższych kryteriów odbywać się będzie na podstawie odpowiednich zaświadczeń, orzeczeń lub oświadczeń potwierdzonych przez uprawnioną instytucje, które należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego. Osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów zostaną przyjęte do projektu.

 

Do projektu zapraszamy także otocznie tych osób, to jest członków rodzin i opiekunów faktycznych.

 

Do projektu przyjętych zostanie 15 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 5 osób z otoczenia uczestników.

Zgłoszenia do projektu dokonać można wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy pod adresem www.mrocza.pl w zakładce MGOPS/REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY oraz na stronie internetowej projektu pod adresem www.pte.bydgoszcz.pl w zakładce projekty. Formularz w wersji papierowej pobrać można w siedzibie MGOPS w Mroczy przy ul. Łąkowej 7 oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkach przy ul. Wyzwolenia 37.

Uzupełniony formularz w wersji elektronicznej przesłać można na adres: projekt-aktywni@mgops.mrocza.pl lub pocztą tradycyjną na wyżej wskazany adres MGOPS w Mroczy albo dostarczyć osobiście do biura projektu w MGOPS w Mroczy w godzinach urzędowania tj. od 7.00 do 15.00.

 

Rekrutacja do projektu jest prowadzona w terminie od 02.01.2018 r. i potrwa do 30.01.2018r. Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Powiat Nakielski, Gminę Mrocza oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

***jako osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym rozumie się:

1. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

3. Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

4. Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

5. Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

6. Osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

7. Rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

8. Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

9. Osoby niesamodzielne;

10. Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

11. Osoby korzystające z PO PŻ

 Formularz zgłoszeniowy do pobrania

 

24.05.2017r.

 

        Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy informuje, iż nabór uczestników projektu pn.: „Aktywni – szansa na rozwój i pracę – wdrożenie Programu Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych na terenie gmin Mrocza i Sadki” zostaje przedłużony do dnia 30.05.2017r.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

 

09.05.2017r.

 

Dnia 17.05.2017r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy

przy ul. Łąkowej 7 o godz. 10:00 odbędzie się

spotkanie informacyjne dotyczące realizacji przez Powiat Nakielski w Partnerstwie z Gminą

Mrocza i Polskim Towarzystwem Ekonomicznym- Oddział w Bydgoszczy projektu „Aktywni – szansa na rozwój i pracę – wdrożenie Programu Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych na terenie gmin Mrocza i Sadki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Do udziału zapraszamy mieszkańców Gminy Mrocza, którzy spełniają łącznie poniższe kryteria:

 • są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku produkcyjnym (15-64 lata),
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Kryteria premiujące, za które przyznawane będą dodatkowe punkty podczas rekrutacji to:

- korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej,

- posiadanie statusu osoby poszukującej pracy lub nieaktywnej zawodowo,

- posiadanie statusu osoby bezrobotnej (wyłącznie III profil),

- bycie kobietą,

- korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ),

- zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu więcej niż jednej przesłanki.

 

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszają pracownicy MGOPS w Mroczy

 

 

 

Rusza nabór uczestników projektu pn.: „Aktywni – szansa na rozwój i pracę – wdrożenie Programu Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych na terenie gmin Mrocza i Sadki”

 

 

Projekt zakłada wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej na terenie gminy Mrocza i Sadki. W ramach projektu przewidziano kompleksowe działania aktywnej integracji obejmujące instrumenty aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej, w tym:

 1. wsparcie motywacyjne realizowane m.in. w formie spotkań w  grupie samopomocy i wsparcie animatora lokalnego,
 2. wyjazdowe warsztaty aktywizacyjne
 3. wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej,
 4. aktywizację poprzez udział w kulturze oraz treningu umiejętności życiowych,
 5. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
 6.  kursy i szkolenia zawodowe oraz warsztaty językowe i z zakresu kompetencji ICT,
 7. wsparcie terapeutyczne w tym socjoterapię i konsultacje z psychologiem,
 8. turnusy rehabilitacyjne.

 

Uczestnicy projektu otrzymają indywidualnie dopasowaną ofertę wsparcia opracowaną na podstawie diagnozy. Każdy uczestnik w ramach udziału w projekcie przejdzie Indywidualną Ścieżkę Reintegracji, realizowaną w celu przywróceniu do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego.

 

Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Do udziału zapraszamy mieszkańców Gmin Mrocza i Sadki, którzy spełniają łącznie poniższe kryteria:

 • są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku produkcyjnym (15-64 lata),
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Kryteria premiujące, za które przyznawane będą dodatkowe punkty podczas rekrutacji to:

 • korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej, 
 • posiadanie statusu osoby poszukującej pracy lub nieaktywnej zawodowo,
 • posiadanie statusu osoby bezrobotnej (wyłącznie III profil),
 • bycie kobietą,
 • korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ),
 • zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu więcej niż jednej przesłanki.

 

Weryfikacja spełnienia powyższych kryteriów odbywać się będzie na podstawie odpowiednich zaświadczeń, orzeczeń lub oświadczeń potwierdzonych przez uprawnioną instytucje, które należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego. Osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów zostaną przyjęte do projektu.

 

Do projektu zapraszamy także otocznie tych osób, to jest członków rodzin i opiekunów faktycznych.

 

W pierwszym naborze do projektu przyjętych zostanie 15 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych oraz 5 osób z otoczenia uczestników.

Zgłoszenia do projektu dokonać można wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy pod adresem www.mrocza.pl w zakładce MGOPS/REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY oraz na stronie internetowej projektu pod adresem www.pte.bydgoszcz.pl w zakładce projekty. Formularz w wersji papierowej pobrać można w siedzibie MGOPS w Mroczy przy ul. Łąkowej 7 oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkach przy ul. Wyzwolenia 37.

Uzupełniony formularz w wersji elektronicznej przesłać można na adres: projekt-aktywni@mgops.mrocza.pl lub pocztą tradycyjną na wyżej wskazany adres MGOPS w Mroczy albo dostarczyć osobiście do biura projektu w MGOPS w Mroczy w godzinach urzędowania tj. od 7.00 do 15.00.

 

Rekrutacja do projektu jest prowadzona w terminie od 01.05.2017 r. i potrwa do 19.05.2017 r . Decyduje data wypływu. Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Powiat Nakielski, Gminę Mrocza oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

***jako osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym rozumie się:

1. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

3. Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

4. Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

5. Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

6. Osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

7. Rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

8. Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

9. Osoby niesamodzielne;

10. Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

11. Osoby korzystające z PO PŻ.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.