Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

O ośrodku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy
ul. Łąkowa 7, 89-115 Mrocza
NIP: 558-16-77-421
REGON: 092960547
 

 

Podstawę prawną do realizacji zadań i rozwoju Ośrodka dały dwa fundamentalne akty prawne, a mianowicie ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.


Rada Narodowa Miasta i Gminy w Mroczy Uchwałą Nr XI/47/90 z dnia 28 lutego 1990r. powołała jednostkę budżetową o nazwie Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy, a Naczelnik Miasta i Gminy Mrocza wydał Zarządzenie Nr 3/90 z dnia 2 maja 1990r. w sprawie utworzenia Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy.
MGOPS w Mroczy jest jednostką organizacyjną prowadzącą działalność w formie jednostki budżetowej realizującą zadania Gminy Mrocza z zakresu pomocy społecznej tj.
• zadania własne
• zadania własne o charakterze obowiązkowym
• zlecone gminie przez administrację rządową
• wynikające z ustaw szczególnych
Działalność w zakresie zadań własnych finansowana jest przez gminę Mrocza natomiast w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową.
Działania  tut. Ośrodka wynikają  z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.  

W kolejnych latach sukcesywnie zwiększał się zakres działalności tj.:
- od 01 maja 2004 roku są realizowane zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku
-  w okresie od 01 września 2005 roku do września 2008 roku były realizowane zadania wynikające z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
- od 01 października 2008 roku są realizowane zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 roku
-  od 01 sierpnia 2009 roku Ośrodek realizuje zadnia związane z realizacją pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mrocza wynikające z ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku
- od 13 maja 2010 roku realizowane są zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku
- z dniem 27 lipca 2011 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.110.2011 został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny, którego siedzibą jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy, ul. Łąkowa 7, zapewniający obsługę organizacyjno-techniczną w celu realizacji zadań  wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku
- od 1 stycznia 2012 r. realizowane są zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku
- od 1 stycznia 2014 r. realizowane są zadania zgodnie z ustawą prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku
- od dnia 15.05.2014 r. realizowane są zadania wynikające ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
- od dnia 16 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. realizowano zadania wynikające z Uchwały Nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (MP z 2014 r. poz. 430) - Karta Dużej Rodziny,
- od dnia 1 stycznia 2015 r. realizowane są zadania wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
- od dnia 1 kwietnia 2016r. realizowane są zadania wynikajace z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- od dnia 1 stycznia 2017 roku realizowane są zadania wynikające z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
- od 25 sierpnia 2017 roku realizowane są zadania wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3,

- Od 8 czerwca 2018 roku realizowane są zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start od 1 lipca 2021 roku zadanie realizuje ZUS, 

- od 20 września 2022 roku zadania wynikające z realizacji ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - dodatek dla gospodarstw domowych,

- od 19 października 2022 roku zadania wynikające z realizacji ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej - dodatek elektryczny,

- od 4 października 2022 roku zadania wynikające z ustawy dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - weryfikacja wniosków.

Misją Ośrodka jest podejście systemowe do rozwiązywania problemów społecznych celem przeciwdziałania marginalizacji, wykluczeniu i patologiom społecznym, a także poprawy jakości życia mieszkańców gminy Mrocza.


Celami działania Ośrodka są:
1) wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
2) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
3) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
4) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
5) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Ośrodek realizuje zadania: własne, zlecone, wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej lub innymi instytucjami w zakresie spraw społecznych określonych odpowiednimi ustawami, obowiązującymi przepisami prawa, uchwałami Rady Miejskiej.


Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mroczy kieruje kierownik, który odpowiada za realizację zadań statutowych, kieruje jego działalnością i reprezentuje na zewnątrz. Kierownika powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza będący jednocześnie jego zwierzchnikiem.


Na stanowisko pierwszego Kierownika Ośrodka powołana została p. Alina Mikołajczyk, która pełniła tę funkcję do roku 1993. W latach następnych funkcje Kierownika Ośrodka pełnili: p. Arnold Kowalski (1993-1995), p. mgr Wiesław Gozdek (1995-2003), p.o. Kierownika p. Aurelia Joachimiak (2003-2009) Od grudnia 2009 roku funkcję Kierownika pełni p. mgr Gabriela Trzeciakowska, natomiast od od 22.02.2013 roku pełni funkcję Dyrektora Ośrodka.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.