Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

 

 

Ogłoszenie o naborze do programu

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy

Ogłasza nabór wniosków do realizacji programu 

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  albo traktowane na równi do wyżej wymienionych. (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.).

 

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta w:

1)      wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

2)      wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

3)      załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

4)      korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

1)       poprawę funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,

2)      ograniczanie skutków niepełnosprawności,

3)      stymulacje do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,

4)      przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o zapoznanie się z Programem oraz wypełnienie i dostarczenie:

Karty zgłoszenia wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o  znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego
Karta zakresu czynności
Klauzula informacyjna
MGOPS w Mroczy zwraca się z prośbą o składanie dokumentów przez osoby zainteresowane od 14 marca do 20 marca 2023 roku do godziny 15  (decyduje data wpływu dokumentów do MGOPS w Mroczy)

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do siedziby: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy,  ul. Łąkowa 7, 89-115 Mrocza, pokój nr 02 (parter), sekretariat pokój nr 09 (parter). 

Kontakt telefoniczny: 52 385 65 35,  510 291 130, 519 142 806.

 

O zakwalifikowaniu się do programu decyduje posiadanie odpowiedniego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz kolejność zgłoszeń. 


Przewidywana liczba uczestników Programu  to 6 osób, w tym 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i/lub równoważnym (w tym trzy osoby z niepełnosprawnością sprzężoną) oraz 1 osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

 Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, nie będące członkami rodziny uczestnika:

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej1) opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

lub

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

lub

3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym2).

Realizacja Programu planowana jest w miesiącach kwiecień- grudzień 2023 r. po podpisaniu niezbędnych umów i uzyskaniu dofinansowania Programu.

Załączniki:

1.       Karta_zgłoszenia 

2.      Karta_zakresu_czynności 

3.       Klauzula_RODO_MRiPS 

4.       Program_AOON 

  

 

 
[1] Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. 2018 r. poz. 227, z późn. zm.) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

[2] Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę.

 

Informacja o przystąpieniu do realizacji programu

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023

Gmina Mrocza w 2023 r. po raz pierwszy przystąpiła do realizacji ministerialnego programu, pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023 o wartości 179 328,00 złotych.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy

Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego. Usługi asystenta wpisują się w główny cel funkcjonowania Funduszu Solidarnościowego, którego ideą jest m. in. zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Usługami w 2023 roku objętych zostanie 6 osób z niepełnosprawnościami, z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 

Usługi asystencji osobistej będą świadczyć 3 osoby (zaangażowane na umowy cywilnoprawne, tj. umowy zlecenia), niebędących członkami rodziny uczestnika (osoby z niepełnosprawnościami):

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub

3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

W 2023 roku zaplanowano 4.320 godzin usług wsparcia asystenta. Usługi będą mogły być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na:
– wynagrodzenia asystentów;
– pokrycie kosztów transportu w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług,
– zakup biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu;
– koszt ubezpieczeń OC/NNW asystentów;
– koszty obsługi Programu.

Usługi asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej przyznawane będą na podstawie Karty zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023.

 


O zakwalifikowaniu się do programu decyduje posiadanie odpowiedniego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z pracownikami MGOPS w Mroczy

Osoby do kontaktu:
Aurelia Joachimiak, tel. 510-291-130

Marta Maciejewska tel. 519 142 806

 

 

 

Nabór wniosków dla gmin w ramach programu resortowego 

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

finansowany w ramach Funduszu Solidarnościowego

 


Nabór wniosków dla osób zainteresowanych usługą asystentury osobistej, będzie ogłoszony po otrzymaniu przez Gminę Mrocza dotacji, podpisaniu umowy z Wojewodą i wyborze wykonawcy, który będzie poprzedzony rozeznaniem potrzeb w tym zakresie.

__________________________________________________________________________________

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

 


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 


1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

 


Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Więcej informacji dostępnych m.in. na stronie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: https://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/1793/168/wyniki-naboru-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023-r.html

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.