Logo Miasta i Gminy Mrocza

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny - jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla ucznia ,
Zasiłek szkolny może być udzielony w formie:
- świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym,
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Komu przysługuje:
 Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego:
- śmierci osoby najbliższej,
- klęski żywiołowej,
- kradzieży,
- długotrwałej przewlekłej choroby lub innych szczególnych okoliczności.

Wymagane dokumenty:
- wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego,
- protokół lub zaświadczenie wystawionym przez odpowiednie instytucje lub organ, potwierdzające zdarzenie losowe.

O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.