Logo Miasta i Gminy Mrocza

Zespół interdyscyplinarny

Obecnie na terenie Gminy Mrocza realizowane jest badanie pn. Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych. 

Działanie to ma na celu sprawdzenie występowania w lokalnym środowisku takich problemów, jak uzależnienia (od czynności, substancji psychoaktywnych, mediów) czy przemoc. Dlatego zachęcamy do poświęcenia czasu na wypełnienie ankiety, ponieważ Państwa głos jest ważny i z pewnością przyczyni się do poprawy sytuacji!

Ankieta całkowicie anonimowa i nie ma konieczności podawania żadnych danych osobowych!

LINK DO ANKIETY:

http://badania.corigo.pl/ankieta/875146/mrocza-2023-badania-mieszkancy-zagrozenia-spol-w-tym-uzalez-behawioralne.html

Rzeczą bardzo ważną jest, aby na zakończenie każdy wcisnął przycisk WYŚLIJ, ponieważ dopiero wtedy dotrą do nas wyniki. 

Ankieta będzie aktywna do 28.02.2023 r.

 

 

Zarządzeniem Nr 0050.367.2020 Burmistrza Miasta i Gminy mrocza z dnia 8 września 2020 roku dokonano zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie powołania nowego przedstawiciela Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu

Zarządzenie Nr 0050.367.2020

Zarządzeniem Nr 0050.500.2017 Burmistrza Miasta i Gminy mrocza z dnia 21 września 2017 roku dokonano zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie odwołania przedstawieciela Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy i powołania przedstawiciela Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy

Zarządzenie Nr 0050.500.2017

Zarządzeniem nr 0050.474.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 lipca 2017 roku powołano po raz kolejny Zespół Interdyscyplinarny i określono organizację pracy zespołu.

Zarządzenie Nr 0050.474.2017

Dnia 28.07.2014r w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy odbyło się spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego w Mroczy .

Na spotkaniu obecny był Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza- Leszek Klesiński , Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy-Gabriela Trzeciakowska, członkowie zespołu interdyscyplinarnego.
W trakcie spotkania złożono wyrazy uznania i podziękowano za dotychczasową pracę odchodzącym członkom zespołu oraz zaprzysiężono nowych członków Zespołu Interdyscyplinarnego powołanych Zarządzeniem Nr 0050.760.2014r z dnia 14 lipca 2014 roku Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy

Zarządzeniem Nr 0050.760.2014

Na spotkaniu dokonano wyboru Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Mroczy , którym ponownie została Pani Barbara Biniakowska.

W dniu 23.10.2013r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy odbyło się  szkolenie członków zespołu Interdyscyplinarnego i osób zajmujących się przemocą w rodzinie. Szkolenie prowadził Pan Robert Lubrant. Tematem szkolenia było omawianie występowania zjawiska przemocy i problemów z nim związanych  oraz szczegółowo omówiono procedurę Niebieskiej Karty . Szkolenie było przeprowadzone w sposób ciekawy i w pełni wyczerpujący rozległą tematykę występującego zjawiska przemocy w rodzinach.

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku i w związku § 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr V/26/2011 z dnia 28 stycznia w sprawie trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania dnia 30 sierpnia 2011 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza odbyło się pierwsze spotkanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.110.2011 z dnia 27 lipca 2011 r.

Na spotkaniu obecni byli Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Leszek Klesiński, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy Gabriela Trzeciakowska oraz przedstawiciele instytucji powołanych do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.

Na spotkaniu każdy z członków złożył Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji i danych przed Burmistrzem, wybrano Przewodniczącego (Barbara Biniakowska), Zastępcę (Danuta Balcer) i Sekretarza (Aurelia Joachimiak) ZI oraz został ustalony harmonogram pracy zespołu, określono wzory dokumentacji oraz termin kolejnego spotkania.


Zespół Interdyscyplinarny mieści się przy ul. Łąkowej 7 w Mroczy, a MGOPS w Mroczy zapewnia obsługę organizacyjno - techniczną.


Zespół Interdyscyplinarny realizować będzie zadania polegające na integrowaniu i koordynowaniu działań podmiotów i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Mrocza, a w szczególności:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.